Scared to Be Lonely | Star Trek: The Original Series | Koi Nahi Apna

Duurzame Geesteswetenschappen, Dutch Edition

Duurzame Geesteswetenschappen, Dutch Edition

Dutch | Dec. 12, 2008 | ISBN: 9089641017 | 69 Pages | PDF | 5 MB

Cre?er een substantieel extra budget Geesteswetenschappen waarop faculteiten een beroep kunnen doen op basis van een overtuigend toekomstplan. Stel een regieorgaan in dat de voorstellen toetst. Versterk de kansen op tweede geldstroomonderzoek voor geesteswetenschappers. En ontwikkel een adequate kwaliteitsbeoordeling voor hun prestaties. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen onder voorzitterschap van Job Cohen. Hij heeft het eindrapport vanmorgen overhandigd aan minister Ronald Plasterk, die een jaar geleden de opdracht gaf voor het opstellen van dit advies.
Op het eerste gezicht lijken de geesteswetenschappen er in Nederland goed voor te staan. Het aantal studenten groeit, het onderzoek is hoogwaardig en er is sprake van een groeiende maatschappelijke belangstelling voor de producten van het geesteswetenschappelijk onderzoek.
Deze ogenschijnlijke bloei kan niet verhullen dat zich ernstige problemen voordoen die de toekomst van de geesteswetenschappen bedreigen. Zo kon afgelopen jaren ondanks de stijging van het aantal studenten niet of nauwelijks in extra personeel worden ge?nvesteerd. Een sterke verslechtering van de stafstudentratio en toenemende druk op onderzoekstijd zijn het gevolg. Ook voor het opleiden van de toekomstige generatie wetenschappers ontbreekt het aan financi?le ruimte. Gevolg is dat de pool van kandidaten om de huidige generatie wetenschappelijke staf op te volgen steeds kleiner wordt, wat op termijn de kwaliteit van het hele wetenschapsgebied bedreigt.
De commissie stelt voor om een deskundig en gezaghebbend regieorgaan in te stel-len. Dat beheert een speciaal budget waarop de geesteswetenschappelijke faculteiten een beroep kunnen doen met een overtuigend toekomstplan. Dat plan moet de verschillende deelproblemen (zoals versnippering van het onderwijsaanbod, geringe maatschappelijke uitstraling, lage onderwijsrendementen, betere doorstroming van jong talent in vaste wetenschappelijke rangen etc.) stevig aanpakken.

Download:

http://longfiles.com/qrdnjieuymlj/Duurzame_Geesteswetenschappen,_Dutch_Edition.pdf.html

[Fast Download] Duurzame Geesteswetenschappen, Dutch Edition


Ebooks related to "Duurzame Geesteswetenschappen, Dutch Edition" :
Communication as a Life Process
Opening Minds: Using Language to Change Lives
Jewish Girls Coming of Age in America, 1860-1920
Crossroads in New Media, Identity and Law: The Shape of Diversity to Come
Theatre as Voyeurism: The Pleasures of Watching
The Reformation of Ritual
The Abstraction Engine : Extracting Patterns in Language, Mind and Brain
The Past in Contemporary Society
Performance Appraisal Phrase Book: The Best Words, Phrases, and Techniques for Performace Reviews
Assessing Listening for Chinese English Learners: Developing a Communicative Listening Comprehension
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.